salami · tomato sauce · mozzarella & Cheddar cheese
gluten-free option